Načítavam...

Integrácia AI do pracovného prostredia

AI zamestnanec je softvérové riešenie implementované pomocou technologickej platformy EWAS, ktoré môže doplniť, rozšíriť alebo nahradiť existujúcich pracovníkov v špecializovaných profesiách. Na rozdiel od chatbota nie je správanie a komunikácia zamestnanca AI vopred úplne definovaná, ale snaží sa dosiahnuť stanovené ciele prostredníctvom improvizácie.AI zamestnanec je softvérové riešenie implementované pomocou technologickej platformy EWAS, ktoré môže doplniť, rozšíriť alebo nahradiť existujúcich pracovníkov v špecializovaných profesiách. Na rozdiel od chatbota nie je správanie a komunikácia zamestnanca AI vopred úplne definovaná, ale snaží sa dosiahnuť stanovené ciele prostredníctvom improvizácie.

Príklady použitia

• firemné prezentácie
• firemná recepčná
• online predaj
• personalizované poradenstvo
• analýza a interpretácia dát
• interná alebo zákaznícka podpora
• smerovanie v rámci podnikového
systému ERP prostredníctvom avatara
spoločnosti

Pomocou AI zamestnanca možno dosiahnuť množstvo výhod, napríklad

• automatické riešenie rôznych úloh a procesov
• zníženie časovej náročnosti na opakujúce sa alebo predvídateľné činnosti
• zvýšenie produktivity pracovných procesov
• lacnejší ako zamestnanec pokrývajúci rovnakú agendu
• analýza a interpretácia veľkého množstva dát (finančné analýzy, predikcie trhových trendov a plánovanie stratégií rozvoja podnikania, atď.)
• schopnosť učiť sa a zlepšovať svoje schopnosti = lepšie a efektívnejšie využívanie AI v rôznych oblastiach podnikania

Bezpečnosť dát a GDPR

• Dáta sú uložené na súkromných serveroch spoločnosti = vysoká úroveň ochrany proti neoprávnenému prístupu.
• Všetky dáta sú šifrované a chránené pred stratou, krádežou alebo poškodením.
• Pre jednotlivých používateľov možno nastaviť špecifické prístupy (minimalizácia rizík, úniku dôverných informácií).
• Pravidelné zálohovanie dát, monitorovanie činnosti používateľov a detekcia potenciálnych hrozieb.
• Pravidelná aktualizácia bezpečnostných protokolov.

AI zamestnanec ako súčasť webovej aplikácie pre sieť kníhkupectiev

Cieľ

Poskytnúť podporu pri hľadaní vhodnej knihy pre zákazníka pomocou personalizovaných odporúčaní a interaktívnych ponúk.

Funkcie AI zamestnanca

• AI predajca kníh - Na základe kontextu zákazník spresní svoje požiadavky na knihy a predajca mu odporučí vhodné tituly.
• Výber darčeka pre inú osobu - AI zamestnanec sa zákazníka opýta na vlastnosti osoby, pre ktorú hľadá darček, a ponúkne mu personalizované odporúčania.
• Široké možnosti pohľadu na knižnú ponuku - AI zamestnanec ponúka zákazníkom neobmedzené možnosti prehľadávania knižnej ponuky. Odstráni tak úzke hrdlo znalosti konkrétnych titulov a obsahu zo strany zákazníka alebo bežného zamestnanca.
• Personalizované akcie a cielenie konkrétnych ponúk - Zamestnanec s umelou inteligenciou ponúka personalizované zľavy a ponuky produktov na základe zákazníckeho dopytu a histórie nákupov.
• Žiadosť o spätnú väzbu na knihu a možnosť požiadať o recenzie - AI zamestnanec žiada zákazníka o spätnú väzbu na knihu prirodzeným konverzačným spôsobom. Na základe rozhovoru AI zamestnanec vytvorí recenziu, ktorú AI zamestnanec po schválení a prípadnej úprave zákazníkom zverejní k danému knižnému titulu.
• Možnosť použitia na rýchly prieskum - AI zamestnanec sa pýta zákazníka na jeho preferencie a záujmy, aby mohol ponúknuť personalizované odporúčania.
• Viacero konverzácií s jedným zákazníkom - AI zamestnanec môže viesť viacero konverzácií s jedným zákazníkom a v rámci každej konverzácie ponúkať personalizované odporúčania.

Avatar vytvorený podľa špecifikácií klienta

• AI zamestnanec má podobu textového a hlasového avatara, ktorý komunikuje so zákazníkom a ponúka personalizované odporúčania.
• Zmena podoby a charakteru avatara pre vracajúcich sa používateľov - AI zamestnanec je schopný zmeniť podobu a charakter svojho avatara pre zákazníkov, ktorí nereagovali na predchádzajúceho avatara, aby sa zvýšila úspešnosť interakcie.

Výhody

Lepšie užívateľské prostredie na stránke kníhkupca

Zamestnanec s umelou inteligenciou využívajúci prirodzený jazyk a možnosti prirodzenej komunikácie so zákazníkom nahrádza existujúce zložitejšie nástroje na vyhľadávanie, písanie recenzií atď. AI zamestnanec zároveň dokáže osloviť zákazníka priamo bez počiatočnej interakcie zo strany zákazníka, a tak dokáže zákazníkovi poradiť skôr, ako sa zákazník rozhodne opustiť stránku.

Lepšie pochopenie potrieb zákazníkov

AI zamestnanec analyzuje správanie zákazníkov, snaží sa pochopiť ich potreby, preferencie a dôvody, prečo napríklad odišli z obchodu alebo prečo si nevybrali produkt. To umožní kníhkupcovi lepšie zacieliť svoje ponuky a zlepšiť zákaznícku skúsenosť.

Prispôsobenia a doladenia obchodnej stratégie spoločnosti

Celá história interakcií sa ukladá na účely ďalšej analýzy.

Zníženie nákladov na zákaznícky servis a vrátenie tovaru

Vďaka personalizovanému poradenstvu, a teda lepšiemu výberu produktov (napr. na účely darčekov) sa zníži počet vrátených objednávok (napr. z dôvodu nevhodného výberu).

Zvýšenie efektivity predaja

Zamestnanec s umelou inteligenciou reaguje rýchlejšie a efektívnejšie na požiadavky zákazníkov. Môže obslúžiť veľký počet zákazníkov naraz.

Zlepšenie konkurencieschopnosti

Využívanie AI zamestnancov v e-shope pomáha kníhkupectvu zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a získať výhodu na trhu. To môže viesť k zvýšeniu predaja a zvýšeniu ziskovosti spoločnosti.

AI zamestnanec ako súčasť webovej aplikácie pre sieť kníhkupectiev

Cieľ


Umožniť advokátskym kanceláriám automaticky vytvárať koncepty právnych posudkov a využívať poradenstvo k prípadom s minimalizáciou manuálnych krokov pri vyhľadávaní informácií a prepájaní s platnou legislatívou.

Funkcie AI zamestnanca:

• Na základe aktuálnej platnej legislatívy AI zamestnanec vypracuje právny posudok, ktorý sa následne postúpi konkrétnym právnikom na ďalšie posúdenie.
• Vstupom pre vytvorenie konceptu je zadanie informácií o danom prípade a prístup ku všetkým záverečným posudkom a súdnym sporom.
• Informácie o prebiehajúcom prípade možno zadať textovo priamo do chatu, zdieľaním dokumentov alebo integráciou do interných systémov advokátskej kancelárie s použitím interného označenia ako identifikátora prípadu.
• Ak dôjde k zmene právnych predpisov, AI zamestnanec navrhne úpravu právneho posudku vzhľadom na túto zmenu.
• AI zamestnanec udržiava časový a obsahový kontext prípadu, navrhuje odporúčaný postup, poskytuje priebežné konzultácie a pridáva inšpiráciu na riešenie problémov počas vývoja prípadu.
• S využitím prístupu k verejne dostupným online historickým súdnym sporom na celoštátnej úrovni AI zamestnanec vypočíta pravdepodobnosť výsledku prerokúvaného prípadu.

Výhody

Úspora času a zdrojov

Úspora času právnikov/asistentov na zložitejšie úlohy, ktoré si vyžadujú ich kvalifikáciu. Advokátska kancelária tak môže lepšie využívať svoje zdroje a poskytovať klientom lepšie služby.

Zvýšená efektivita právneho procesu

AI zamestnanec rýchlo a efektívne koncipuje právne posudky a odporúča postupy riešenia prípadov spracovaním veľkého množstva údajov, ktoré človek nemôže manuálne spracovať.

Zvýšená kvalita právnych posudkov

AI zamestnanec rozumie všetkým historickým verziám zákonov a dokáže vytvoriť/aktualizovať posudok na základe aktuálnej legislatívy.